FÜÜSILISTE ISIKUTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Sõlminud Teiega lepingu (-ud) ja/või tehingu (-ud) ja täites seda (neid), töötleb Balti Veski AS (edaspidi tekstis – Ettevõte või meie) mõningaid Teie isikuandmeid. Sellest teadaandest (edaspidi tekstis – Teadaanne) leiate teavet selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, milleks neid kasutame, kui kaua neid säilitame jms. See informatsioon on tähtis, seepärast loodame, et loete selle tähelepanelikult läbi.

 

Teie isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679 (edaspidi tekstis – GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seotud õigusaktidest.

 

ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Balti Veski AS, juriidilise isiku registrikood 10282360, asukoha aadress: Mõisa tn. 7, Jüri, Eesti, tel. nr: +372 60 340 30, e-post: info@veskimati.ee

 

Milliseid andmeid me TÖÖTLEME?

Vastutav andmetöötleja kogub ja töötleb järgmisi Teie isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmeid nagu eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, käibemaksukohustuslase kood (kui olete KM maksja), telefoninumber, elektroonilise posti aadress, tegevustunnistuse või -tõendi koopia ja/või selle andmed, talupidaja tunnistuse number, isikut tõendava dokumendi koopia ja/või selle andmed, pangakonto rekvisiidid;
 • Lepingu või tehingu sõlmimise ja täitmise andmed nagu lepingu asi (näiteks vara, kauba ja/või teenuste andmed) ja muud lepingutingimused, faktuurarvete andmed, informatsioon arvete tasumise kohta, teave lepinguliste kohustuste täitmise, lepingu rikkumise kohta jms;
 • Krediidivõimekuse (maksevõimekuse) andmed nagu krediidibüroode (näiteks Creditinfo Eesti AS) poolt kindlaks tehtud krediidireiting ja muu krediidibüroode aruannetes avaldatud informatsioon – finantskohustused, katmata võlgnevused, maksete ajalugu, ärisidemed;
 • Andmed Teiega seotud kolmandate isikute kohta, näiteks seaduslike esindajate (näiteks, kes tegutsevad volikirja alusel), Teie võlgnike, Teie abikaasa ja pereliikmete (näiteks kui lepingu asjaks on vara, mis on abikaasade ühisomand) kohta.

TÄHTIS: me ei kogu erikategooriasse kuuluvaid isikuandmeid, mis kajastavad Teie rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingute liikmeks olemist, tervisliku seisundi andmeid või andmeid Teie suguelu või seksuaalse orientatsiooni kohta.

 

MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME KOGUME JA KASUTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Teie andmeid kogume ja töötleme selleks, et saaksime sõlmida Teiega lepingu (-uid) ja/või tehingu (-uid), neid täita ja viia ellu muid sellega seotud õiguseid, seaduslikke huve ja kohustusi, kaasa arvatud:

 • Teie isikusamasuse tuvastamiseks ja Teiega suhtlemiseks;
 • Teie esitatud äripakkumise hindamiseks, Teiega lepingu või tehingu sõlmimise otstarbekuse hindamiseks;
 • lepingu koostamiseks ja allkirjastamiseks, lepingu muutmiseks või lõpetamiseks;
 • Teie krediidivõimekuse (maksevõimekuse) ja finantsriskide hindamiseks ning võlgnevuste haldamiseks;
 • Teie muude lepinguliste kohustuste täitmise kontrollimiseks;
 • meie lepingujärgsete kohustuste täitmiseks;
 • õiguskaitsemeetmete rakendamiseks, kui tekib selline vajadus;
 • rakendatavate seaduslike nõuete täitmiseks, näiteks, raamatupidamise korraldamine, maksude deklareerimine ja maksmine, dokumentide arhiveerimine õigusaktidega sätestatud perioodide kohta.

Teie isikuandmete töötlemine põhineb järgmistel õiguslikel alustel:

 • isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu, mille üheks pooleks olete Teie, täitmiseks, või püüdes Teie palvel enne lepingu sõlmimist teostada toimingud (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt b);
 • isikuandmete töötlemine on vajalik seetõttu, et oleks täidetud Ettevõttele seadustega pandud kohustused (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c);
 • andmete töötlemine on vajalik Ettevõtte või kolmanda poole seaduslike huvide jaoks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

 

KUST ME TEIE ISIKUANDMEID SAAME?

Me kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, mida esitate meile Teie ise tavaliselt lepingu või tehingu sõlmimise ajal või enne sõlmimist.

Me võime saada Teie isikuandmeid ka teistest allikatest, kui seda on vaja lepingu sõlmimiseks ja (või) täitmiseks või meie seaduslike huvide rahuldamiseks:

 • Riigiettevõttest Registrikeskus;
 • Rahvastikuregistrist;
 • Krediidibüroodest (näiteks Creditinfo Eesti AS);
 • Maksuvõlglaste andmete töötlejatelt;
 • Kindlustusfirmadelt, kui meie oleme kasusaaja;
 • Hüpoteegi keskasutuselt;
 • oma või Teie tarnijatelt ja partneritelt, kes aitavad meil sõlmida ja/või täita tehinguid ning on abiks suhetes Teiega.

 

KELLELE ME EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID?

Me edastame Teie isikuandmeid järgmistele andmesaajatele (nende kategooriatele), järgides õigusaktide nõudeid:

 • Emaettevõttele AS Baltic Mill, kood 302639722, registreeritud aadressil: Stoties t. 65, Vievis, Leedu Vabariik ja selle ettevõtte tütarettevõtetele.
 • maksuhalduritele;
 • meie eriala nõuandjatele ja audiitoritele;
 • pankadele, transpordiorganisatsioonidele või teistele juriidilistele ja (või) füüsilistele isikutele, kui meie vahel sõlmitud tehingute täitmiseks on vajalik pankade rahastamis-, veoste transpordi- ja (või) muud tüüpi teenuste osutamine.
 • notaritele, kui Teiega sõlmitav leping peab olema sõlmitud notariaalses vormis;
 • Riigiettevõttele Registrikeskus, kui leping, sellega seotud juriidilised faktid või muu informatsioon peab olema registreeritud avalikes registrites;
 • kohtutäituritele, õigusabi ja/või võlgade väljanõudmise teenuseid osutavatele subjektidele, võla väljanõudeõiguse ülevõtmise subjektidele; maksuvõlglaste andmete töötlejatele;
 • õiguskaitseasutustele kooskõlas nende esitatud avaldusega või meie initsiatiivil, kui on kahtlustusi, et toime oli pandud kuritegu, samuti kohtutele ja muudele vaidlusi lahendavatele institutsioonidele;
 • muudele kolmandatele isikutele sel määral, nagu see on seotud meie ettevõtluse müükidega, ühinemistega, soetustega või ettevõtluse või selle osa reorganiseerimisega või taoliste  muudatuste täitmisega;
 • andmekeskuste, pilvandmetöötluse, pilveteenuse, veebilehe haldamise ja nendega seotud teenuseid osutavatele ettevõtetele, reklaami-, turundus-, raamatupidamisarvestus-, arhiveerimis-, mehitatud ja/või elektroonilise valve, vara haldamise ja/või muid äriteenuseid osutavatele ettevõtetele, tarkvaraprogramme loovatele, osutavatele, toetavatele ja arendavatele ettevõtetele, informatsioonitehnoloogiate taristuteenuseid osutavatele ettevõtetele, sideteenuseid osutavatele ettevõtetele, nõustamisteenuseid osutavatele ettevõtetele, interneti külastamise või internetis toimunud toimingute analüüsi teostavatele ja teenuseid osutavatele ettevõtetele.

 

KUS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Tavaliselt töötleme ja säilitame Teie isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (EL/ EMP) territooriumil, kuid võime isikuandmeid edastada ka EL / EMP piiridest väljapoole, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks need andmed on kogutud ja töödeldakse.

 

Ilma Teie nõusolekuta võime Teie isikuandmed edastada väljapoole EL / EMP piire, kui eksisteerib vähemalt üks järgmistest meetmetest:

 • Euroopa Komisjon on kinnitanud, et riik tagab piisava tasemega isikuandmete kaitse;
 • Ameerika Ühendriikides asuv andmesaaja on sertifitseeritud kooskõlas EL ja USA kokkuleppe, nn „privaatsuskilbi“ nõuetega;
 • On sõlmitud leping kooskõlas Euroopa Komisjoni standardi järgi kinnitatud tingimustega,
 • Peetakse kinni käitumiskoodeksist või rakendatakse muid kaitsemeetmeid kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

Samuti võime ilma Teie nõusolekuta edastada Teie isikuandmed, kui taoline edastamine on vajalik lepingu, mille üheks osapooleks olete Teie, täitmiseks, või teostades Teie palvel toimingud enne lepingu sõlmimist või muudel GDPR sätestatud juhtudel.

 

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Teie isikuandmeid ei säilita me kauem, kui seda on vaja nende eesmärkide, milleks need koguti, elluviimiseks või selle perioodi jooksul, mis on ette nähtud õigusaktidega.

 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Teil on järgmised õigused:

 • paluda, et me lubaks Teil tutvuda oma isikuandmetega;
 • nõuda oma isikuandmete parandamist;
 • nõuda oma isikuandmete piiratud töötlemist;
 • nõuda oma isikuandmete kustutamist;
 • tühistada antud nõusolek, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel;
 • paluda kanda isikuandmed üle teisele andmete vastutavale töötlejale;
 • mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega, kui andmete töötlemist tehakse Ettevõtte õigustatud huvides, välja arvatud juhtudel, kui meil on taoliseks töötlemiseks veenvad seaduslikud põhjused, mis on Teie huvidest ülimuslikumad, või püüdes avaldada, täita või kaitsta oma õiguslikke nõudeid ;
 • esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile (rohkem teavet – ada.lt).

 

Kuidas TE SAATE oma õiguseid ELLU VIIA?

Oma avalduse ülalpool kirjeldatud õiguste elluviimiseks, samuti kaebused, teadaanded või avaldused (edaspidi tekstis – Avaldus) võite saata meile e-postiga: info@veskimati.ee

 

 

 

JURIIDILISTE ISIKUTE TÖÖTAJATE, ESINDAJATE JA TEISTE ISIKUTE ANDMETE TÖÖTLEMINE

Sellest teadaandest leiate teavet selle kohta, kuidas Balti Veski AS (edaspidi – „Ettevõte“ või „meie“) töötleb oma partnerite (edaspidi – „Teie“) töötajate, esindajate ja teiste isikute (edaspidi üldiselt – „andmesubjektid“) isikuandmeid, mida me saame Teilt, kui peame läbirääkimisi lepingute sõlmimisel, nende koostamisel, haldamisel ja täitmisel.

Andmesubjektide isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Liidu Isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679 (edaspidi tekstis – GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teistest seotud õigusaktidest.

 

Palume selles teates esitatud teabe esitada kõigile andmesubjektidele, kellele see teave on aktuaalne.

 

ANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

Balti Veski AS, juriidilise isiku registrikood 10282360, asukoha aadress: Mõisa tn. 7, Jüri, Eesti, tel. nr: +372 60 340 30, e-post: info@veskimati.ee

 

Milliseid andmeid me TÖÖTLEME?

Me kogume ja töötleme neid andmesubjektide (partneri töötajate, esindajate ja teiste isikute) isikuandmeid:

 • Identifitseerimisandmeid nagu eesnimi, perekonnanimi, ametikoht, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood (kui see on vajalik, registreerides tehinguid avalikes registrites).

 

MILLISTEL EESMÄRKIDEL JA ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME KOGUME JA KASUTAME ISIKUANDMEID?

Andmeid kogume ja töötleme selleks, et saaksime:

 • sõlmida Teiega lepingu (-uid) ja/või tehingu (-uid), neid täita ja viia ellu muid sellega seotud õiguseid, seaduslikke huve ja kohustusi, kaasa arvatud: (a) kontrollida teise lepingupoole lepinguliste kohustuste täitmist; (b) täita meie lepingujärgseid kohustusi;
 • õigusaktide nõuete täitmiseks;
 • teise lepingupoolega suhete hoidmiseks, sh teenuste ja kaupade turundamiseks.

Isikuandmete töötlemine põhineb järgmistel õiguslikel alustel:

 • isikuandmete töötlemine on vajalik seetõttu, et oleks täidetud Ettevõttele seadustega pandud kohustused (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt c);

andmete töötlemine on vajalik Ettevõtte või kolmanda poole seaduslike huvide jaoks (GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f);

 

KUST ME ISIKUANDMEID SAAME?

Me saame ülalnimetatud isikuandmeid teiselt lepingupoolelt lepingute sõlmimise ja täitmise ajal.

 

KELLELE ME EDASTAME ISIKUANDMEID?

Me edastame isikuandmeid järgmistele andmesaajatele (nende kategooriatele), järgides õigusaktide nõudeid:

 • Emaettevõttele AB Baltic Mill, kood 302639722, registreeritud aadressil Stoties t. 65, Vievis, Leedu Vabariik, ja selle ettevõtte tütarettevõtetele.
 • andmekeskuste, pilvandmetöötluse, pilveteenuse, veebilehe haldamise ja nendega seotud teenuseid osutavatele ettevõtetele, reklaami-, turundus-, raamatupidamisarvestus-, arhiveerimis-, mehitatud ja/või elektroonilise valve, vara haldamise ja/või muid äriteenuseid osutavatele ettevõtetele, tarkvaraprogramme loovatele, osutavatele, toetavatele ja arendavatele ettevõtetele, informatsioonitehnoloogiate taristuteenuseid osutavatele ettevõtetele, sideteenuseid osutavatele ettevõtetele, nõustamisteenuseid osutavatele ettevõtetele, interneti külastamise või internetis toimunud toimingute analüüsi teostavatele ja teenuseid osutavatele ettevõtetele;
 • kompetentsetele riigiasutustele.

 

KUS ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Tavaliselt töötleme ja säilitame andmesubjektide isikuandmeid Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (EL/ EMP) territooriumil, kuid võime isikuandmeid edastada ka EL / EMP piiridest väljapoole, kui see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks need andmed on kogutud ja töödeldakse.

Ilma andmesubjekti nõusolekuta võime Teie isikuandmed edastada väljapoole EL / EMP piire, kui eksisteerib vähemalt üks järgmistest meetmetest:

 • Euroopa Komisjon on kinnitanud, et riik tagab piisava tasemega isikuandmete kaitse;
 • Ameerika Ühendriikides asuv andmesaaja on sertifitseeritud kooskõlas EL ja USA kokkuleppe, nn „privaatsuskilbi“ nõuetega;
 • On sõlmitud leping kooskõlas Euroopa Komisjoni standardi järgi kinnitatud tingimustega,
 • Peetakse kinni käitumiskoodeksist või rakendatakse muid kaitsemeetmeid kooskõlas Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.

Andmesubjekti nõusolekuta, saab tema isikuandmeid edastada Euroopa Liidust / Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole, tuginedes teistele GDPR sätestatud juhtudele.

 

KUI KAUA ME ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Andmesubjekti isikuandmeid ei säilita me kauem, kui seda on vaja nende eesmärkide, milleks need koguti, elluviimiseks, või selle perioodi jooksul, mis on ette nähtud õigusaktidega.

 

MILLISED ON ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED?

Andmesubjektidel on järgmised õigused:

 • paluda, et me lubaks tutvuda nende isikuandmetega;
 • nõuda isikuandmete parandamist;
 • nõuda isikuandmete piiratud töötlemist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • tühistada antud nõusolek, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel;
 • paluda kanda isikuandmed üle teisele andmete vastutavale töötlejale;
 • mitte nõustuda isikuandmete töötlemisega, kui andmete töötlemist tehakse Ettevõtte õigustatud huvides, välja arvatud juhtudel, kui meil on taoliseks töötlemiseks veenvad seaduslikud põhjused, mis on nende huvidest ülimuslikumad, või püüdes avaldada, täita või kaitsta oma õiguslikke nõudeid;
 • esitada kaebus riiklikule andmekaitseinspektsioonile (rohkem teavet – aki.ee ).

 

Kuidas SAAB NEID ÕIGUSI ELLU VIIA?

Oma avalduse ülalpool kirjeldatud õiguste elluviimiseks, samuti kaebused, teadaanded või avaldused (edaspidi tekstis – Avaldus) võite saata meile e-postiga: info@veskimati.ee

 

 

 

KÜPSISTE KASUTAMINE

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Balti Veski AS veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised . Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

Lokaalsed küpsised

PakkujaNimiEesmärkTüüpKestvus
Google Analytics_gaKasutajate külastatavuse analüüs, kolmanda poole kasutaja käitumine internetireklaami eesmärgil. Külastajate isikuandmeid seejuures Google’ile ei edastata.Analüütiline2 aastat, kuni veebilehe sulgemiseni, 1 päev
Google Analytics_gidKasutajate külastatavuse analüüs, kolmanda poole kasutaja käitumine internetireklaami eesmärgil. Külastajate isikuandmeid seejuures Google’ile ei edastata.Analüütiline24 tundi
Google Analytics_gatPäringute määra kontrollimiseksAnalüütiline1 minut

 

Kolmandate osapoolte küpsised:

PakkujaNimiEesmärkTüüpKestvus
Google1P_JAR/DV/NIDNID-küpsis sisaldab unikaalset ID-d, mida Google kasutab kasutaja eelistuste ja muu teabe meelespidamiseks (nt kasutaja eelistatud keel (nt inglise), kui mitut otsingutulemust soovib kasutaja lehe kohta näidata (nt 10 või 20) ja kas kasutaja soovib Google’i SafeSearchi filtri sisse lülitada).Analüütiline6 kuud, kuni veebilehe sulgemiseni, 1 päev

 

Kasutatavad küpsiste tüübid on järgnevad:

 • Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja poolt tehtud varasemaid valikuid (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning pakkuda seeläbi tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone. Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel.
 • Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
 • Reklaamküpsised koguvad andmeid kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldavad veebilehel esitada kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

 

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised .

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

TÖÖTAJAKS SAADA SOOVIVATE KANDIDAATIDE ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Selles töötajateks kandideerivate töötajate isikuandmete privaatsuspoliitikas (edaspidi – Poliitika) leiate põhjaliku teabe Balti Veski AS, registrikood 10282360, Mõisa tn 7, Jüri 75301, Eesti Vabariik (edaspidi – Ettevõte või meie) kandidaatide isikuandmete töötlemise korra ja selle kohta, milliseid kandidaatide isikuandmeid me kogume ja töötleme, milleks neid kasutame, kui kaua neid säilitame jms. See informatsioon on tähtis, seepärast loodame, et loete selle tähelepanelikult läbi.

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et Poliitikat võib muuta, täiendada, uuendada. Veebilehel [www.veskimati.ee] leiate alati ajakohase Privaatsuspoliitika versiooni.

 

1. Milliseid Teie andmeid töötleme ja miks?

Isikuandmed – igasugune teave, mida saab kasutada isiku identifitseerimiseks, samuti ka igasugune teave isiku kohta, kes juba on identifitseeritud.

1.1. Töökoha (töökohtade) täitmiseks valiku tegemine ja Teie kandidatuuri hindamine

Teostades valikut Ettevõttes olevatele vabade kohtade täitmiseks ja hinnates Teie kandidatuuri, töötleme Teie alljärgnevaid andmeid.

Andmete kategooriadÜldinfo kandidaadi kohta: kandidaadi eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, elukoha-aadress, e-posti aadress ja (või) telefoninumber, informatsioon kandidaadi töökogemuse kohta (töökoht, töötamise periood, ametikoht, vastutused ja (või) saavutused), teave kandidaadi hariduse kohta (õppeasutus, õppimisperiood, saadud haridus ja (või) kvalifikatsioon, teave kvalifikatsiooni tõstmise kohta (koolitused, saadud sertifikaadid), teave keeleoskuse kohta, IT-alased oskused, juhtimiskogemus, muud kompetentsid, muu info, mille esitate CV-s, motivatsioonikirjas või teistes kandideerimisdokumentides.

Soovitused, tööandjate arvamused: kandidaati soovitav või arvamuse esitav isik, tema kontakt, soovituse või arvamuse sisu.

Kandidaadi hindamisega seotud teave: kandidaadiga vestluse kokkuvõte, valikut tegeva isiku arvamus ja tähelepanekud, kandidaadi testimise tulemused.

Delikaatsed isikuandmed*: – andmed tervise kohta, andmed kehtiva karistatuse kohta, kui on toime pandud tahtlik kuritegu.

Andmete töötlemise õiguslik alusTeie nõusolek
Andmete töötlemise eesmärgidTöötajate otsing ja valik;

Kandidaatide andmebaasi haldamine: saanud andmesubjekti nõusoleku, töötleme andmeid selleks, et saaksime tulevikus pakkuda andmesubjektile tööd, teavitada karjäärivõimalustest, ning hinnata, kas kandidaadid sobivad pakutavale tööle;

Andmete töötlemise tähtaegSeni, kuni toimub valik Teie valitud töökoha (töökohtade) täitmiseks, kuid mitte kauem kui 6 kuud. Kui soovite ja olete nõus, säilitame Teie andmeid pärast valiku lõppu ühe aasta eesmärgiga pakkuda võimalust osaleda konkursil teisele töökohale meie ettevõttes.

 

* delikaatsete isikuandmete hulka kuuluvaid kandidaatide andmeid kogutakse ja töödeldakse ainult sel juhul ja selles mahus, nagu see on vajalik, teostades valikut konkreetse tööpositsiooni tarbeks ja nagu see on lubatud kehtivate õigusaktide järgi. Andmeid Teie tervise kohta kogutakse ja töödeldakse Töötaja valiku protsessi jooksul kehtivate õigusaktide nõuete järgi selleks, et hinnata Teie töövõimet, töökoha vastavust Teie tervislikule seisundile ja (või) Teie suutlikkust töötada ametialase riski tingimustes. Kõigil juhtudel kogutakse delikaatseid isikuandmeid ainult valiku tegemise lõppetappidel.

Selleks, et paremini hinnata andmesubjekti kompetentsi, selle vastavust konkreetsele positsioonile, kasutame me personali kompetentsi hindamise metoodikat. Metoodikad koosnevad küsimustikest, testidest, erinevatest praktilistest ülesannetest, intervjuudest, mida üldistades automaatselt saadakse põhjalik teave, tulemus kandidaatide, töötajate kompetentside kohta. Kandidaadil on õigus tutvuda saadud tulemusega, esitada oma arvamus ja nõuda, et Ettevõte vaataks seda metoodika osa, mis oli põhistatud automaatsel andmete töötlemisel.

Ettevõtte kasutatavat personali kompetentside hindamise metoodika osa, mis on põhistatud automaatselt saadud andmete üldistamisel ja konkreetse tulemuse esitamisel, testitakse pidevalt, et oleks tagatud saadud tulemuse õigsus, efektiivsus ja objektiivsus. Kandidaadi palvel selgitab Ettevõte talle loogikat, millel põhineb üldistatud tulemus, mis saadakse automaatselt.

Teie nõusoleku töödelda Teie CV-s, kandidaadiankeedis ja (või) teistes kandideerimisdokumentides (elulookirjelduses, motivatsioonikirjas jne) esitatud andmeid Poliitikas ette nähtud eesmärgil peame saaduks, kui te esitate meile oma CV, kandidaadiankeedi ja (või) muud dokumendid. Nõusolek pikemaks andmete säilitamiseks või andmete saamiseks Teie nimetatud tööandjalt loetakse saaduks, kui avaldate seda kirjalikus nõusolekuvormis.

 

2. Millistest allikatest me kogume Teie isikuandmeid?

Enamasti saame Teie andmeid otse Teilt, kui Te vastate meie töökuulutusele ja (või) esitate meile oma CV, kandidaadiankeedi ja (või) teised kandideerimisdokumendid (elulookirjelduse, motivatsioonikirja jne).

Kui teabe teie kandidatuuri ja (või) teie CV, ja (või) teiste kandideerimisdokumentide kohta saame tööotsinguagentuuridelt, veebiportaalide tööotsingumootoritest, karjäärivõrgustikust (nt Linkedin) ja (või) teistest tööotsingu-, valiku- ja (või) vahendusteenuseid pakkuvatelt subjektidelt, eeldame, et olete esitanud kogu vajaliku teabe Teie andmete töötlemise kohta ja olete andnud nõusoleku töödelda Teie andmeid vastavale selliseid teenuseid pakkuvale subjektile ja nõusolek hõlmab ka õigust esitada Teie andmeid potentsiaalsetele töövõtjatele (sh ka Ettevõtet), lubades sellistel potentsiaalsetelt töövõtjatel Teie andmeid töödelda valiku tegemisel vastavale töökohale ja hinnates Teie kandidatuuri.

Teatud teabe teie kohta võime saada ka kolmandatelt isikutelt, nt Teid soovitavatelt isikutelt, praegustelt või endistelt tööandjatelt. Kuid sellist teavet kogume vaid sel juhul, kui Te annate meile loa pöörduda Teie nimetatud tööandja ja (või) teise isiku poole ja saada soovitus või arvamus Teie kohta.

 

3. Pikem andmete säilitamine

Kui on lõppenud valik vastava töökoha täitmiseks ja me ei vali välja teie kandidatuuri ega sõlmi Teiega töölepingut, hävitame me kõik valiku eesmärgil kogutud Teie isikuandmed turvaliselt, välja arvatud siis, kui Te annate nõusoleku, et Teie andmeid säilitatakse üks aasta pärast valiku lõppu eesmärgiga pakkuda võimalust kandideerida teisele töökohale.

Pikem kui selles Poliitikas nimetatud Teie isikuandmete säilitamine võib toimuda vaid siis, kui:

– on põhjendatud kahtlusi ebaseadusliku tegevuse, mille suhtes viiakse läbi uurimine, kohta;

– Teie isikuandmed on vajalikud vaidluse, kaebuse lahendamiseks;

– teistel õigusaktides sätestatud alustel.

Igal juhul saame me Teie antud nõusolekut ja tõendit selle kohta säilitada ka pikema aja jooksul, kui seda on vaja, et saaksime kaitsta end meile esitatud nõuete, pretensioonide või hagide eest.

 

4. Millistel juhtudel ja millistele kolmandatele isikutele me avaldame Teie andmeid?

Teie andmeid võime me edastada töötlemiseks kolmandatele isikutele, kes aitavad meil teostada kandidaatide valikut või kes osutavad valiku, kandidaatide hindamise ja sisehaldusega seotud teenuseid. Sellisteks isikuteks võivad olla personalifirmad ja (või) hindamisteenuste pakkujad, andmebaaside programmiseadmete tarnijad, andmebaaside haldusteenuste pakkujad, andmekeskuste, veebi- ja pilveteenuste pakkujad jne. Igal juhul pakume volitatud töötlejale ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud konkreetse tellimuse täitmiseks või konkreetse teenuse pakkumiseks. Meie kaasatud volitatud töötlejad saavad Teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ja neid ei saa kasutada muuks otstarbeks või edastada neid teistele isikutele ilma meie nõusolekuta. Lisaks on nad kohustatud tagama Teie andmete turvalisuse vastavalt kehtivatele seadustele ja meiega sõlmitud kirjalikele kokkulepetele.

Kui osalete valikus juhtiva positsiooni täitmiseks, võime esitada Teie kandidatuuri ja Teie andmed meid kontrollitavatele ettevõtetele, kes vastavalt meie ettevõtete grupis kehtivatele protseduuridele osalevad juhtivtöötajate kandidatuuride hindamis- ja (või) karjääriotsustuste vastuvõtuprotsessis.

Teie andmed võime me esitada ka seotud ettevõtetele (AB Baltic Mill, registrikood 302639722, registreeritud aadressil Stoties t. 65, Vievis, LT-21366 Elektrėnai, Leedu Vabariik). Kui meie arvates võib Teie kandidatuur olla sobiv eespool nimetatud töökohale nimetatud ettevõttes, soovitame Teil kandideerida antud töökohale.

Andmeid võib esitada ka pädevatele asutustele või õiguskaitseorganitele, näiteks politseile, õiguskaitseasutustele või järelevalveasutustele, kuid ainult nende taotluse korral ja ainult siis, kui seda nõuab kohaldatav õigus või meie õiguste tagamiseks seaduses ettenähtud juhtudel ja korras meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisuse tagamiseks ning õigustatud huvide kaitsmiseks.

 

5. Millistel territooriumidel ja jurisdiktsioonides me töötleme Teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid töötleme vaid Euroopa Liidu territooriumil. Meil ei ole kavatsust edastada ja me ei edasta Teie isikuandmeid töötlejatele või saajatele kolmandates riikides.

 

6. Millised õigused annavad Teile andmekaitseseadused ja kuidas neid kasutada?

Õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme: Teil on õigus saada kinnitus, et me töötleme Teie isikuandmeid, samuti õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme, ja töötlemistingimusi puudutava teabega, töödeldavate andmete kategooriatega, andmete saajate kategooriatega, andmetöötluse perioodi ja andmete saamise allikatega.

Õigus parandada oma isikuandmeid: Kui on muutunud Teie kandideerimisdokumentides meile edastatud andmed või arvate, et meie töödeldav teave Teie kohta on ebatäpne või vale, on Teil õigus nõuda selle teabe muutmist, täpsustamist või parandamist.

Õigus võtta oma nõusolek tagasi: Teil on õigus igal ajal võtta tagasi oma nõusolek ja nõuda, et lõpetaksime Teie isikuandmete töötlemise, mis toimub nõusoleku alusel.

Õigus esitada kaebus: Kui Te arvate, et töötleme Teie andmeid, rikkudes andmekaitseseaduste nõudeid, palume me alati esimeses järjekorras pöörduda meie poole.  Kui meie pakutud probleemi lahendamise viis Teid ei rahulda või Teie arvates me ei võta Teie palutud meetmeid tarvitusele, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, milleks on Riiklik Andmekaitse inspektsioon, postiaadress: Tatari 39, Tallinn 10134, telefon 627 4135, e-mail info@aki.ee , rohkem teavet internetis: www.aki.ee

Õigus nõuda andmete kustutamist („õigus olla unustatud“) Teatud andmetöötluse alastes õigusaktides täpsustatud asjaoludel (kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, andmete töötlemise alused on kadunud jne) on Teil õigus nõuda, et me kustutaksime Teie isikuandmed.

Õigus piirata andmete töötlemist: Teatud andmetöötluse alastes õigusaktides täpsustatud asjaoludel (kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, te vaidlustate andmete täpsuse, Te esitasite vastuväite andmete töötlemise meie õigustatud huvi alusel kohta jne) on Teil samuti õigus piirata Teie andmete töötlemist.

Õigus andmeid üle kanda:  Andmed, mida me töötleme automatiseeritud vahendite kaudu (kehtib ainult kandidaatide andmebaasides töödeldavate Teie andmete suhtes), on Teil õigus tõsta ümber teisele andmete vastutavale töötlejale. Teie andmed, mida palute ümber tõsta, esitame me Teile tavaliselt meie süsteemis kasutatavas ja arvutis loetavas formaadis, Teie palvel ja tehniliste võimaluste olemasolul edastame andmed otse Teie nimetatud teisele andmete vastutavale töötlejale.

 

7. Taotluste menetlemise kord

Selleks, et kaitsta kõigi meie kandidaatide andmeid ebaseadusliku avaldamise eest, oleme me, saanud Teie taotluse esitada andmed või viia ellu Teie õigused, kohustatud tuvastama Teie isikusamasuse.Sellel eesmärgil me võime paluda Teil esitada oma isikudokumendi.

Saanud teie taotluse ükskõik millise Teie õiguse rakendamiseks ja olles veendunud Teie isikus, kohustume me mitte põhjendamatult viivitama, kuid igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul Teie taotluse saamisest esitama Teile teabe kõigi tegevuste kohta, mis võeti tarvitusele, kui esitasite oma taotluse. Võttes arvesse taotluste keerulisust ja arvu, on meil õigus ühe kuu jooksul pikendada seda aega veel kaheks kuuks, teavitades Teid enne esimese kuu lõppu ja nimetades sellise pikendamise tähtajad.

Kui Teie taotlus esitatakse elektrooniliste vahendite kaudu, esitame vastuse Teile elektrooniliste vahendite kaudu, välja arvatud siis, kui see ei ole võimalik (nt väga suure mahu tõttu) või kui Te palute vastata teisiti.

Me keeldume vastamast Teie taotlusele motiveeritud vastusega, kui tuvastatakse õigusaktides nimetatud vastavad asjaolud, teavitades Teid sellest kirjalikult.

 

8. Mil moel ja millistel kontaktandmetel saate meiega ühendust?

Kõigis andmete töötlemise küsimustes saate meiega ühendust alljärgneval moel:

E-postiga: info@veskimati.ee

Telefonil: + 372 60 34 030

Meie kui andmete vastutava töötleja rekvisiidid:

Balti Veski AS

Registrikood: 10282360

Registreeritud aadressil: Mõisa tn 7, Jüri 75301, Eesti.

 

9. Kas Teie andmed on turvaliselt hoitud?

Me kasutame mitmesuguseid turvalistust tagavaid tehnoloogiaid ja menetlusi, et kaitsta Teie isiklikku teavet volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Meie tarnijad valitakse hoolikalt, me nõuame neilt, et nad kasutaksid Teie konfidentsiaalsuse tagamiseks sobivaid vahendeid ja tagaksid Teie isikuandmete turvalisuse. Siiski ei saa me tagada teabe edastamise turvalisust Interneti või mobiilside kaudu; mis tahes teabe edastamine meile nimetatud vahendite kaudu toimub Teie enda vastutusel.